Windpark Echteld Lienden

De groei van duurzame energiebronnen vormt een belangrijk onderdeel van onze ambitie: fossielvrij leven binnen één generatie. Daarom onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid voor een windpark langs beide zijden van de A15. 

Ten zuiden van de A15 staan al vier windmolens van Vattenfall in de omgeving van Echteld. Die windmolens worden op termijn vervangen door nieuwe, krachtigere exemplaren. Vattenfall onderzoekt de mogelijkheid voor het plaatsen van in totaal zeven tot elf windmolens ten noorden en ten zuiden van de A15. Deze windmolens komen dan in gemeenten Neder-Betuwe en Buren. Het aantal windmolens en de positie daarvan staat nog niet vast en de varianten voor het ruimtelijk ontwerp daarvoor zal samen met stakeholders worden gemaakt.

In 2023 gaat de ruimtelijke procedure bij de provincie Gelderland van start. De aankondiging van het initiatief is op 1 november 2022 door Gedeputeerde Staten bij Provinciale Staten aangekondigd. Om de effecten van het windpark goed in beeld te brengen, stelt de provincie Gelderland een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) op. Daarin wordt bepaald welke aspecten worden onderzocht om tot een variantenstudie te komen. Vattenfall vraagt hiervoor input op bij belangenorganisaties en de omgeving, zodat er een gezamenlijk vertrekpunt is voor hetgeen onderzocht gaat worden. Vervolgens voert Vattenfall een Milieueffectrapportage (m.e.r.) uit. Daarin worden verschillende ontwerpvarianten doorgerekend op milieueffecten en invloed op de omgeving. De NRD, de varianten en m.e.r. rapportage worden gepubliceerd op deze website.

Het studiegebied bevindt zich binnen de aangewezen zoekgebieden voor duurzame energie van Buren en Neder-Betuwe en de kaders van de Regionale Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het verwachte proces voor het windinitiatief. Let op: de planning hiervoor staat nog niet vast, deze wordt samen met Provincie Gelderland gemaakt. Zodra die bekend is zal die aan de website worden toegevoegd.

Voortraject: aanwijzen zoekgebieden en aankondiging – 2021 en 2022

In het najaar van 2021 kondigde Vattenfall aan om in samenspraak met de gemeenten en omgeving te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een windpark langs de A15. In het najaar van 2021 hebben omwonenden een brief ontvangen over de plannen. Het initiatief is aangemeld bij de gemeente Buren, Neder-Betuwe en de provincie Gelderland. Gemeente Buren heeft aangegeven dat zij niet als bevoegd gezag zal optreden. De gemeente Neder-Betuwe heeft hierop wel positief gereageerd. In het najaar van 2022 heeft Provincie Gelderland het initiatief genomen om de ruimtelijke procedure voor het windpark te begeleiden.

Verkennen mogelijkheden en opstellen plan – 2023

Aan de ontwikkeling van een energiepark gaat een omvangrijk ruimtelijk proces vooraf. Zo zijn er eerst zoekgebieden voor windenergie in de Regionale Energiestrategie Fruitdelta Rivierenland bepaald. Ook is het beleid van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe vastgesteld. Vattenfall gaat in 2023 binnen het zoekgebied verschillende varianten onderzoeken om de effecten voor milieu en omgeving in kaart te brengen. Dit doen we in samenwerking met belangenorganisaties en inwoners. Voordat we starten met de verkenning, maken we met provincie en gemeente een plan van aanpak om tot een voorkeursalternatief te komen en hoe inwoners en belangen organisaties daarin kunnen deelnemen. Dat proces is er nu nog niet. Voordat we starten met de verkenningsfase waarin we varianten ontwerpen zullen we eerst een bijeenkomst organiseren, waarin we de aanpak toelichten en de omgeving en belanghebbenden uitnodigen mee te doen.

Voor nu denken we aan een volgende werkwijze:

In samenwerking met inwoners en belangenorganisaties gaan we op zoek naar de meest geschikte ruimtelijke inpassing voor de windmolens. Ook onderzoeken we welke windmolens geschikt zijn. Het type turbine en de hoogte hebben effect op de beleving van een windpark onder omwonenden. Hieraan liggen verschillende uitgangspunten ten grondslag. Een aantal daarvan zijn al wettelijk bepaald. Bijvoorbeeld de afstand van een windturbine ten opzichte van bestaande woningen, de omvang van het geluid of het effect van slagschaduw en de invloed van windturbines op de aanwezige natuur. We delen deze uitgangspunten met stakeholders en vragen, voordat de onderzoeken plaatsvinden, ook wat de belangen zijn, zodat we die daarbij kunnen betrekken.

De varianten worden uitgewerkt in een ontwerpplatform waarin belangenorganisaties, inwoners en Vattenfall samenwerken. Dit doen we in drie stappen.

  1. Eerst verkennen we de kansen voor het gebied vanuit belangen vanuit inwoners en belangenorganisaties. Daar komen de eerste schetsontwerpen uit.
  2. Vervolgens beoordelen we de schetsontwerpen op haalbaarheid en werken we deze uit naar een voorlopig ontwerp.
  3. Tot slot nemen maken we een keuze voor het voorkeursalternatief.

In alle stappen informeren we inwoners via bijeenkomsten en is er de gelegenheid om via de Omgevingsadviesraad opmerkingen mee te geven. Stap voor stap werken we samen toe naar het voorkeursalternatief.

Omgevingsadviesraad

Tijdens een bijeenkomst voor inwoners geven we een toelichting op het planproces en welke verschillende stappen nodig zijn om tot vergunningsaanvraag te komen. Vattenfall nodigt inwoners uit om mee te werken aan dit proces via een Omgevingsadviesraad. Zij vormen een adviesgroep namens belangen uit de samenleving en zijn actief bij het planproces betrokken.

Cursus planproces 

Voor belangenorganisaties en inwoners organiseren we een cursus in samenwerking met de provincie Gelderland. Na deze cursus weet u hoe het juridische planproces gaat, waar en wanneer u invloed kunt uitoefenen en hoe u dit kunt doen. Daarbij wordt ook de dynamiek van de provincie toegelicht. Hiermee voorkomen we onduidelijkheid over de stappen in het planproces bij inwoners en organisaties.

Ruimtelijke procedure –2023

Het doel is om in het eerste kwartaal van 2023 de ruimtelijke procedure bij de provincie Gelderland te starten. De provincie stelt een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) op. Daarin bepalen we de omvang van de studie die Vattenfall samen met stakeholders gaat uitvoeren. Om de effecten van het windpark goed in beeld te brengen, voert Vattenfall een milieueffectrapportage (m.e.r.)–procedure uit. In deze variantenstudie worden de effecten van de komst van de windmolens doorgerekend op basis van verschillende opstellingen.

Wanneer de m.e.r-rapportage klaar is en is vastgesteld door de m.e.r.-commissie van de provincie Gelderland, zal Vattenfall op basis van het voorkeursalternatief de omgevingsvergunning bij de provincie aanvragen. Op het moment dat de vergunning ter inzage wordt gelegd, kan hierop een zienswijze worden ingediend bij de provincie. Tijdens de behandeling van de vergunning in de Provinciale Staten worden alle zienswijzen en het advies daarop via een notitie gedeeld. De zienswijzen maken integraal onderdeel uit van het dossier.

Bekijk hieronder de varianten die worden onderzocht in een milieueffectrapport:

Landschap bovengrens en ondergrens:

Leefomgeving bovengrens en ondergrens:

Maximale opwek bovengrens en ondergrens:

Natuur bovengrens en ondergrens:

 

Inkoop en realisatie (nader te bezien)

Nadat de ruimtelijke procedure is afgerond en de omgevingsvergunning onherroepelijk is vastgesteld, starten we met de aanbesteding om het windpark te realiseren. Na de aanbesteding en het verstrijken van de eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State, kunnen we starten met de voorbereidingen voor de bouw. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit aan de orde is. Voorafgaand aan de aanbesteding zullen we in gesprek met inwoners bepalen welke uitgangspunten we meenemen bij de aanbesteding om hinder van de bouw van het windpark voor hen zo veel mogelijk te verminderen. Tijdens de planprocedure worden er met het regionale bedrijfsleven bijeenkomsten georganiseerd om te verkennen welke bijdrage zij tijdens het planproces en de bouw van het windpark kunnen leveren.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.