Omgeving

Vattenfall wil zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren met de plannen voor Energiepark Echteld Lienden. Wij geloven in een duurzame en goede relatie met de omgeving. Tijdens de planvorming betrekken we inwoners en stakeholders. Zo organiseren we bijeenkomsten met inwoners. Zodat alle stappen van het ontwerp en de onderzoeken worden gedeeld. We stellen aan de provincie voor een burgerberaad in te stellen om de belangen vanuit de inwoners een duidelijke plaats te bieden tijdens het proces van onderzoek en ruimtelijke ordening van het windpark. 

Meedenken en meepraten

In gesprek met directe omwonenden
Het eerste halfjaar van 2022 hebben we gebruikt om keukentafelgesprekken te voeren met bewoners en bedrijven in de directe omgeving over zonnepark Panderweg-Oost. We hebben hen een uitnodiging per brief gestuurd. Tijdens deze gesprekken maakten we kennis, hebben we uitgelegd wie we zijn, wat onze ideeën zijn, hoe de wettelijke procedures verlopen en onderzochten we hoe de omgeving betrokken en geïnformeerd wil worden. 

Ook de komende periode zal Vattenfall gesprekken voeren met bewoners of organisaties in de buurt van het windpark. Daarnaast spreken we met maatschappelijke organisaties, die veelal de belangen van meer bewoners of leden vertegenwoordigen. 

Kennismaken en vragen stellen tijdens bijeenkomsten
In de zomer van 2022 organiseerde Vattenfall een bijeenkomst over het ontwerp voor zonnepark Panderweg-Oost. In 2023 zal Vattenfall meerdere bijeenkomsten organiseren , waarbij we geïnteresseerde inwoners, het lokale bedrijfsleven en andere belanghebbenden die niet deelnemen aan het ontwerpplatform of het burgerberaad informeren over het plan. Inwoners kunnen voor specifieke informatie ook altijd navraag doen bij leden van het burgerberaad dat bestaat uit inwoners. 

Bijeenkomsten
In de zomer van 2022 organiseerde Vattenfall een bijeenkomst over het ontwerp voor zonnepark Panderweg-Oost. In 2023 zal Vattenfall verschillende bijeenkomsten organiseren over de variantenstudie en het planproces. Het kan zijn dat u, naast de bijeenkomsten, een inhoudelijk gesprek wenst. Laat dat aan ons weten door het contactformulier in te vullen, dan zal onze omgevingsmanager een afspraak met u maken. 

Omgevingsadviesraad
Vattenfall nodigt inwoners uit om mee te werken aan het planproces voor het windpark via een omgevingsadviesraad. Zij vormen een adviesgroep namens belangen uit de samenleving en zijn actief bij het proces betrokken. 

Ontwerpplatform 
We richten een ontwerpplatform op, waarin belanghebbenden meewerken en meedenken aan het ruimtelijke ontwerp van het windpark. Zo werken we samen aan de landschappelijke inpassing van het windpark. De conceptvoorstellen worden altijd vanuit dit ontwerpplatform toegelicht tijdens een bijeenkomst. Dit doen we in drie stappen: 

  1. Concept ontwerp: er is gelegenheid om aan het ontwerp zaken toe te voegen.
  2. Voorlopig ontwerp: er is gelegenheid om de ontwerpen te beoordelen. 
  3. Definitief ontwerp: er wordt een besluit genomen. Hieruit volgt het voorkeursalternatief. 

Samen brengen we in kaart welke belangen er zijn en geven daar zoveel mogelijk invulling aan in het ontwerp. Daarnaast onderzoekt Vattenfall of we een wegingskader kunnen vaststellen, zodat we de verschillende ontwerpen/varianten ook kunnen beoordelen en zo tot een gezamenlijk besluit komen. 

We gaan ook aan de slag met de manier waarop de omgeving financieel profiteert van het energiepark. Dit is een van de onderwerpen in het ontwerpplatform. Op dit moment onderzoeken we ook de mogelijkheid om voor alle inwoners een reductie op het energie tarief in te stellen tijdens de exploitatieduur van het windpark. 

Blijf op de hoogte
Geïnteresseerden die niet kunnen of willen deelnemen aan bijeenkomsten en toch geïnformeerd willen blijven kunnen dat via de website doen. Vattenfall zal ook per fase andere media informeren over de voortgang. 

Meeprofiteren

Vattenfall zet er op in dat inwoners en het regionale bedrijfsleven kunnen meeprofiteren van de opbrengst van het energiepark. Gemeenten richten veelal voor haar inwoners een omgevingsfonds op en Vattenfall zal een afdracht doen op basis van de energieopbrengst van het energiepark. Vattenfall streeft daarnaast naar verdere verduurzaming van woningen en gebouwen. Vanuit het zonnepark zijn er al verschillende gesprekken gevoerd met bewoners om te onderzoeken wat kansen zijn en waar behoefte aan is. Tevens onderzoekt Vattenfall wat de mogelijkheid is om tijdens de exploitatie van het windpark een reductie op de stroomprijs te hanteren voor alle inwoners. Vanuit Lingemeer is er een initiatief om de wijk te verduurzamen. De uiteindelijke vormen om mee te profiteren moeten we nog uitwerken. Dit doen we in samenwerking met de Energiecoöperatie. Wel kun je hierbij denken aan:

  • Lokaal eigenaarschap verkennen met de Energiecoöperatie en lokale ondernemers en inwoners, door lid te worden van een energiecoöperatie;
  • Mee-investeren via een obligatieregeling;
  • Korting op producten en diensten om zelf te verduurzamen;
  • Afname van lokaal opgewekte duurzame energie;
  • Initiatieven voor samenleving vanuit het omgevingsfonds.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.