Nieuws

Stuurgroep adviseert provincie over voorkeursalternatief voor windpark Echteld Lienden

Op vrijdag 24 november vond de derde vergadering plaats van de stuurgroep windpark Echteld Lienden. Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering was het voorkeursalternatief voor het ontwerp van het windpark. Op basis van alle input die de afgelopen maanden is opgehaald waren hier verschillende mogelijke ontwerpen voor opgesteld. De stuurgroep heeft de provincie advies gegeven over de keuze voor het voorkeursalternatief. Er is door de stuurgroep geen unaniem advies voor één specifiek ontwerp aan de provincie gegeven.  

De stuurgroep bestaat uit de provincie Gelderland, de gemeente Buren, de gemeente Neder-Betuwe, Energiecoöperatie Echteld-Lienden en Vattenfall. In deze vergadering sloot voor het eerst ook een vertegenwoordiging van de omgevingsadviesraad (OAR) aan. De stuurgroep adviseert de provincie over belangrijke beslissingen in het project, waaronder het ontwerp. 

Input voor voorkeursalternatief 

Op basis van alle milieuonderzoeken, technische beperkingen en input vanuit de omgeving zijn er negen mogelijke locaties naar voren gekomen voor de plaatsing van windturbines binnen windpark Echteld Lienden. Daarbij wordt uitgegaan van een ashoogte (waar de gondel zit) van 166 meter en een maximale tiphoogte van ongeveer 250 meter. Zie voor meer informatie hierover in dit nieuwsbericht. Op basis van deze locaties moet er nu door de provincie een ontwerp worden gekozen: een voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief bevat het aantal windturbines, de hoogte ervan en de locatie van de windturbines. Op onderstaande kaart zijn de negen mogelijke posities van windturbines weergegeven. De cirkels rondom de windturbines beschrijven de onderlinge afstand die zij van elkaar moeten houden. 

Een belangrijk uitgangspunt dat bij de verschillende ontwerpen is meegenomen, is het doel voor duurzame energieopbrengst vanuit de Regionale EnergieStrategie (RES).  Er zijn acht windturbines van bovenstaande afmetingen nodig om de doelstelling voor energieopbrengst uit de RES met windenergie te behalen. Bij dit aantal van acht windturbines is het niet mogelijk om alle windturbines in een enkele lijn aan beide kanten naast de snelweg te plaatsen. Bij het uitwerken van de verschillende ontwerpen is uitgebreid input opgehaald bij o.a. de omgevingsadviesraad en de derde informatieavond. Daarnaast is er tweemaal een ontwerp-platform georganiseerd waar leden van de OAR, ambtenaren van de verschillende overheden en andere betrokken partijen hebben meegedacht. 

Input van de stuurgroep voor voorkeursalternatief 

In de stuurgroep worden een aantal punten breed gedeeld: 

  • Voor dit gebied heeft een zo klein mogelijk aantal hoge windturbines de voorkeur boven meer lagere windturbines. 
  • De beschikbaarheid van energie (stroom) staat in dit gebied onder druk. Het leveren van stroom rechtstreeks aan inwoners en ondernemers in het gebied (bijvoorbeeld op bedrijventerrein Medel) vindt de stuurgroep zeer wenselijk.  
  • De windturbine meest zuidwestelijk in het plan heeft de meeste voorkeur om niet in het ontwerp op te nemen. Wanneer deze windturbine vervalt, dan kan de meest zuidelijke molen vlak bij de Saneringsweg mogelijk opschuiven naar het noorden (in lijn met de wens van verschillende omwonenden). 

Advies omgevingsadviesraad 

De omgevingsadviesraad heeft een uitgebreid advies uitgebracht over het voorkeursalternatief. In dit advies wordt gepleit voor het niet onevenredig belasten van de woonkernen nabij het gebied. Het overgrote deel van de omwonenden heeft liever geen windpark in de directe omgeving. Wel is men zich bewust van de taak waarvoor we staan wat betreft de energietransitie. Er wordt voorgesteld om een ontwerp te kiezen met een aantal van vier windturbines, waarbij dan een grotere hoogte als minder bezwaarlijk wordt geacht. 

Advies gemeente Buren 

De gemeente Buren heeft aangegeven met geen van de varianten akkoord te kunnen gaan, omdat de molens hoger dan 25 meter niet passen bij het vastgestelde beleid van de gemeente Buren. Daarnaast zijn de varianten niet in lijn met het besluit van de gemeenteraad om het zoekgebied voor opwek van windenergie in te kaderen tot de Panderweg. De gemeente Buren heeft aangegeven op koers te liggen om het RES-bod van de gemeente waar te maken met o.a. (extra) zonneparken. 

Advies Gemeente Neder-Betuwe 

De gemeente Neder-Betuwe adviseert een ontwerp met zeven windturbines, zoals destijds het uitgangspunt was in de RES 1.0 (voorafgaand aan het amendement van Buren). Daarnaast pleit de gemeente sterk voor het optimaliseren van het ontwerp in zuidwestelijke hoek om (geluids-)overlast voor inwoners te minimaliseren.  

Advies Vattenfall 

Vattenfall heeft aangegeven dat vanwege de gewenste energieopbrengst, een optimaal gebruik van de netaansluiting en de financiële haalbaarheid van het plan acht windturbines noodzakelijk zijn voor dit windpark. Hogere windturbines dan nu voorzien (en daarmee een lager aantal) zijn voor dit specifieke gebied op dit moment technisch niet haalbaar. 

Vervolg 

De provincie neemt als bevoegd gezag (verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning voor dit windpark) naar verwachting op 19 december een besluit over het voorkeursalternatief. De provincie zal bij dit besluit alle belangen zoals ook naar voren gebracht in de stuurgroep zorgvuldig afwegen. Uiteraard zal over dit besluit ook een nieuwsbericht volgen. Het voorkeursalternatief wordt dan zorgvuldig onderzocht op alle milieueffecten als bijvoorbeeld geluid, veiligheid, ecologie en energieopbrengst. 

Dit voorkeursalternatief wordt daarna verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp zal op de volgende informatieavond gepresenteerd worden, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. Hier zitten bijvoorbeeld ook toegangswegen en de benodigde kabels in.  

Meer informatie, de nieuwsbrief en het digitaal bezoekerscentrum  

Wilt u alle ontwikkelingen rondom dit project graag volgen? Meld u aan voor de nieuwsbrief of houd deze website en het digitale bezoekerscentrum in de gaten.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.