Nieuws

Provincie Gelderland beantwoordt vragen van gemeenteraad Neder-Betuwe over Windpark Echteld-Lienden

Op donderdag 23 mei bracht een gedeputeerde van de Provincie Gelderland een bezoek aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe. De reden van het bezoek was een brief van de gemeenteraad aan de Provincie met vragen over de ontwikkelingen van het windpark.  Gedeputeerde Ans Mol gaf uitleg over het proces, de ruimtelijke procedure, de besluitvorming en de financiële participatie van het project, waarbij gekozen is voor een ‘omwonendenvoordeel’. In dit artikel geven we een uitgebreide terugkoppeling van het gesprek.

Brief van de gemeenteraad en reactie van de Provincie
De gemeenteraad stuurde op 16 mei een brief aan de Provincie met vragen over het windpark, waaronder het voorstel om naast windmolen nr. 1, ook nr. 9 te laten vervallen. Ook stelde de gemeenteraad vragen over milieunormen en participatieprocessen. De Provincie antwoordde dat het plan voor 6 windmolens niet haalbaar is, de opgewekte energie lokaal blijft, locatie-specifieke milieunormen worden vastgesteld en dat de participatie voldoende is georganiseerd.

Waarom Windpark Echteld-Lienden?
De Provincie heeft de achtergrond van het project toegelicht, zoals ook beschreven op deze pagina. In de Regionale Energie Strategie (RES) van 2021 voor de regio FruitDelta Rivierenland is afgesproken om in het gebied Echteld-Lienden 140 Gigawattuur (GWh) aan windenergie op te wekken. Daarbij is uitgegaan van 4 molens in de gemeente Neder-Betuwe.

Participatie met inwoners
De Provincie is ook ingegaan op de rolverdeling met gemeente en het participatieproces. De provincie is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de uitvoering en de realisatie van het windpark. Vattenfall voert het participatieproces uit. Inwoners participeerden via informatieavonden, een Omgevingsadviesraad en een Ontwerpplatform, waarbij de gemaakte afspraken in de RES als uitgangspunt dienden. Vanwege de vele andere beperkingen in het gebied werd door bewoners soms weinig ontwerpruimte ervaren. Desalniettemin gaf de Provincie aan dat er binnen dit project voldoende participatie georganiseerd is.

Financiële participatie: omwonendenvoordeel
Toegelicht is ook hoe de Provincie kijkt naar financiële participatie. Er is een ‘omwonendenvoordeel’ uitgewerkt door Energiecoöperatie Echteld-Lienden en Vattenfall, dat geldt voor inwoners binnen 2,5 km van het windpark die lid zijn van de coöperatie. Dit helpt bij het bestrijden van energiearmoede zonder dat er risicodragende investeringen nodig zijn. Daarnaast draagt Vattenfall jaarlijks 50 cent per opgewekte eenheid energie (Megawattuur) af. Dat is ongeveer 60.000/70.000 euro. Dit wordt afgestemd met de Omgevingsadviesraad en vastgelegd in de omgevingsovereenkomst.

Voorkeursalternatief en zorgen om gezondheidseffecten
Het proces resulteerde in een Voorkeursalternatief van 7 windmolens met een maximale hoogte van 255 meter. Er is echter onrust onder omwonenden over mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals geluidsoverlast en schadelijke stoffen. De milieueffecten worden op dit moment onderzocht door Vattenfall en getoetst door de Provincie en omgevingsdienst.

Besluitvorming
Vattenfall heeft de vergunning voor het windpark aangevraagd. De exacte datum waarop Gedeputeerde Staten een besluit nemen over het ontwerpbesluit en de vergunningaanvraag is nog onbekend. Na het besluit worden de stukken ter inzage gelegd.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.