Nieuws

Ook natuur meegenomen in Milieueffectrapport windpark 

Op dit moment worden de milieuonderzoeken uitgevoerd rondom het windpark. De uitkomsten van deze onderzoeken worden beschreven in een milieueffectrapport. De agenda voor deze onderzoeken, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), stond tot 8 juni open voor zienswijzen. Iedereen mocht toen opmerkingen (zienswijzen) over de NRD naar de provincie sturen. Mede op basis van een aantal ingekomen zienswijzen is een extra onderzoeksrichting toegevoegd voor de milieuonderzoeken die specifiek kijkt naar natuur.  

Om de milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines goed in kaart te brengen, wordt gewerkt met zogenaamde alternatieven. Dit zijn nog geen (voorlopige) ontwerpen, maar varianten om zo goed mogelijk de effecten op de omgeving in kaart te kunnen brengen. Ze geven de uiterste grenzen aan waarbinnen het ontwerpproces kan plaatsvinden. Iedere opstelling moet technisch en wettelijk mogelijk zijn.    

Alternatieven ‘Landschap’, ‘Leefomgeving’ en ‘Maximale Opwek’ 
In eerste instantie gingen we uit van 3 alternatieven:   

  • Een alternatief ‘Landschap’, waarbij de windturbines zo goed mogelijk worden geplaatst ten opzichte van bestaande infrastructuur en andere structuren in het landschap. 
  • Een alternatief ‘Leefomgeving’, waarbij de windturbines binnen een strengere geluidsnorm worden geplaatst (45 dB Lden). 
  • Een alternatief ‘Maximale Opwek’, waarbij zoveel mogelijk windturbines geplaatst worden. 

Lees in dit artikel meer over deze alternatieven.  

Alternatief ‘Natuur’

Mede vanwege de ingekomen zienswijzen hebben we besloten een extra alternatief, alternatief ‘Natuur’, in de milieuonderzoeken mee te nemen. Voor dit alternatief wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande natuur in het gebied (waaronder het leefgebied van vogels). Hiermee wordt zo transparant mogelijk duidelijk gemaakt wat de effecten zijn op natuur bij de plaatsing van turbines in het gebied. De bestaande natuur in het gebied kunnen we op deze manier zorgvuldig meenemen in het eindelijke ontwerpproces. Ook brengen we in beeld hoe de effecten op natuur geminimaliseerd kunnen worden.  

De opstellingen bij de alternatieven ‘Natuur’ die onderzocht worden zijn hieronder te bekijken: 

Natuur ondergrens
Natuur bovengrensVolg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.