Nieuws

Vaststelling onderzoeksagenda milieuonderzoeken (NRD) en ontwerpruimte windpark Echteld Lienden

Vattenfall wil nieuwe windturbines bouwen in de gemeente Buren en bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe vervangen langs de A15. Voordat er een windpark kan komen, moet er een onderzoek worden gedaan naar de effecten op het milieu en de leefomgeving met een milieueffectrapport. Het plan van aanpak daarvoor, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), ligt vanaf 27 april 2023 6 weken ter inzage. Hierin staat de opzet van het onderzoek: wat er onderzocht wordt en op welke manier. 

Op 18 april heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. De NRD is een eerste stap in de officiële ruimtelijke procedure vanuit de provincie. De NRD is de onderzoeksagenda voor het milieueffectrapport en beschrijft welke milieueffecten worden onderzocht en op welke manier. Ook beschrijft de NRD de kaders voor het onderzoek naar de plaatsing van de windturbines (o.a. de grenzen van het zoekgebied, en de maximale hoogte van de turbines). De NRD is te vinden op www.gelderland.nl/energieparkechteldlienden.

Ruimte voor windturbines

Op de informatieavond van afgelopen 29 maart zijn veel vragen gesteld naar de ontwerpruimte voor de ontwikkeling van het windpark. De NRD legt voor het windpark een aantal kaders vast (zie daarvoor ook hoofdstuk 1.2 van de NRD):

  • We onderzoeken de mogelijkheid voor de plaatsing van windmolens aan beide kanten van de A15.
  • Het milieueffectrapport onderzoekt de milieueffecten van 7 tot 11 windturbines (waarbij de verdeling over beide kanten van de A15 nog niet is bepaald).
  • De ashoogte van de windturbines ligt tussen de 130 en 180 meter, de rotordiameter tussen de 160 en 180 meter. Zie voor een korte uitleg van deze verschillende hoogtes onderstaande afbeelding.
  • Het doel is om 55 MW op te wekken met de windturbines. Dit getal is onder andere gebaseerd op de maximale netaansluiting, oftewel hoeveel MW er op die plek het elektriciteitsnetwerk op kan.

De ontwikkeling van windturbines is niet overal mogelijk. Voor de plaatsing geldt een aantal wettelijke ‘belemmeringen’. Een voorbeeld daarvan is een minimale afstand van de windturbines tot woningen, hoogspanningskabels of spoorwegen. Alle belemmeringen samen leiden uiteindelijk tot een kaart die aangeeft waar windturbines wel, niet of onder bepaalde voorwaarden kunnen komen. Er zijn twee kaarten, omdat deze beperkingen in sommige gevallen afhangen van de hoogte van de windturbines.

Deze kaarten laten dus het zoekgebied zien waarbinnen de plaatsing van de windturbines mogelijk is. Over de plaatsing van windturbines binnen deze gebieden zal de komende maanden het ontwerpproces voor het windpark plaatsvinden.

Onderzoeken (zie hoofdstuk 3 NRD)

In hoofdstuk 3 van de NRD staat welke milieuaspecten onderzocht worden voor mogelijke opstellingen van de windturbines. Een samenvatting is te vinden in onderstaande tabel. Een uitgebreider overzicht is te vinden in tabel 3.2 van de NRD. Een uitgebreide beschrijving van de aspecten is te vinden in hoofdstuk 3 van de NRD. Bijvoorbeeld voor het ‘Geluid’, dat uitgebreid beschreven wordt op pagina 27 van de NRD.

Reageren op de NRD

De Provincie Gelderland nodigt iedereen uit om te reageren op het voornemen voor windpark Echteld Lienden, de NRD en het participatieplan. U wordt ook uitgenodigd voorstellen aan te dragen voor oplossingen die passen binnen het voornemen voor het windpark. U kunt op de stukken reageren door een zienswijze in te dienen. De indieningstermijn van zienswijzen bedraagt zes weken en loopt van donderdag 27 april tot donderdag 8 juni 2023. De volgende stukken liggen in deze periode ter inzage: de Kennisgeving Voornemen en Participatie, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het Participatieplan.

Meer informatie over de stukken en het indienden van een zienswijze vindt u rond 27 april via: http://www.gelderland.nl/energieparkechteldlienden
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.