Nieuws

Onderzoeksrichtingen voor Milieueffectrapport (MER) windpark Echteld Lienden 

Voor de ontwikkeling van windpark Echteld Lienden vindt er de komende maanden onderzoek plaats naar de effecten op het milieu en de leefomgeving met een zogenaamd milieueffectrapport (MER). Het plan van aanpak daarvoor, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is eerder vastgesteld op 18 april door het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland. Meer informatie over deze NRD is te vinden in dit nieuwsbericht. Om deze milieuonderzoeken goed te kunnen doen, wordt gewerkt met ‘alternatieven’. In dit artikel beschrijven wij wat deze alternatieven inhouden en hoe zij eruitzien. 

Onderzoek op basis van alternatieven 

Om de milieueffecten van verschillende theoretische opstellingen van windturbines goed in kaart te brengen wordt gewerkt met zogenaamde alternatieven. Dit zijn dus nog geen (voorlopige) ontwerpen, maar varianten om zo goed mogelijk de effecten op de omgeving in kaart te kunnen brengen. Ze geven de uiterste grenzen aan, waarbinnen daarna het ontwerpproces plaats kan vinden. Iedere opstelling moet technisch en wettelijk wel mogelijk zijn.  

De alternatieven worden samengesteld door te variëren met verschillende aspecten: 

  • Turbineafstand a.d.h.v. geluidsnormering 
  • Landschappelijke inpassing 
  • Energieopbrengst 

Daarnaast kent ieder alternatief een variant voor de ondergrens en de bovengrens van de hoogte van de windturbines. 

Startpunt voor milieuonderzoeken: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

Voor de uitvoering van milieuonderzoeken wordt de NRD gebruikt. De NRD beschrijft welke milieueffecten worden onderzocht aan de hand van welke kaders en welke alternatieven. De belangrijkste uitgangspunten in de NRD voor windpark Echteld-Lienden zijn: 

  • We onderzoeken de mogelijkheid voor de plaatsing van windmolens aan beide kanten van de A15. 
  • Het milieueffectrapport (MER) onderzoekt de milieueffecten van 7 tot 11 windturbines (waarbij de verdeling over beide kanten van de A15 nog niet is bepaald). 
  • De ashoogte van de windturbines ligt tussen de 130 en 180 meter, de rotordiameter tussen de 160 en 180 meter. Zie voor een korte uitleg van deze verschillende hoogtes onderstaande afbeelding. 
  • Het doel is om 55 MW op te wekken met de windturbines. Dit getal is onder andere gebaseerd op de maximale netaansluiting, oftewel hoeveel MW er op die plek het elektriciteitsnetwerk op kan. 
  • Ook is in de NRD de grens aangegeven van het zoekgebied waar windturbines technisch en wettelijk geplaatst kunnen worden. 

De zes opstellingen die onderzocht gaan worden in het MER zijn dan: 
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.