Nieuws

Huidige stand van zaken ontwerp Windpark Echteld Lienden

Op dinsdag 23 januari heeft provincie Gelderland de voorkeursopstelling voor Windpark Echteld Lienden vastgesteld. Op basis van deze voorkeursopstelling worden nu door onderzoeksbureau Witteveen+Bos specifieke milieuonderzoeken uitgevoerd en maakt Vattenfall een definitief ontwerp. We geven hieronder graag meer toelichting op dit proces en de stand van zaken op dit moment. Het voorkeursalternatief is vanaf nu ook te bekijken vanuit verschillende posities in het digitaal bezoekerscentrum.

Eerder is gedeeld dat de stuurgroep op 24 november niet tot 1 gezamenlijke voorkeursopstelling is gekomen. In de stuurgroep van het project zijn vertegenwoordigd: provincie Gelderland, Vattenfall, Gemeente Buren & Neder-Betuwe, de Energiecoöperatie Echteld-Lienden en de Omgevingsadviesraad. In dit nieuwsartikel leest u meer over de verschillende standpunten van de partijen in de stuurgroep. Alle standpunten en adviezen zijn vanuit de stuurgroep meegegeven aan provincie Gelderland om een knoop door te hakken (als bevoegd gezag voor dit windpark).

Het college van Gedeputeerde Staten sprak op 19 december een eerste keer over dit besluit, en koos na verdere verdieping uiteindelijk op 23 januari voor een opstelling van 7 windturbines, die hieronder uitgebreider wordt toegelicht. Door te kiezen voor 7 windturbines wordt er zo veel mogelijk recht gedaan aan zowel het doel voor de opwek van duurzame energie zoals opgenomen in de regionale energiestrategie (RES), als de belangen van omwonenden. Het oorspronkelijke doel vanuit de RES wordt hiermee (net) niet gehaald, maar er wordt wel een grote bijdrage geleverd aan het regionale doel.

Wat houdt de voorkeursopstelling in?

In de voorkeursopstelling is een aantal uitgangspunten bepaald: het aantal turbines, de locaties van deze turbines en de maximale (tip)hoogte. Voor Windpark Echteld Lienden is besloten om te kiezen voor 7 windturbines waarvan de posities zijn weergegeven in onderstaande kaart. De locaties kunnen nog iets verschuiven en daarom wordt er per windturbine een cirkel van 50 meter als indicatieve schuifruimte aangehouden. De daadwerkelijke schuifruimte is soms kleiner.

Geschikte locaties voor 7 windturbines

Op basis van alle milieuonderzoeken waren er 9 locaties technisch en wettelijk geschikt om windturbines te plaatsen. Zie daarvoor ook de kaart bij dit nieuwsartikel. De provincie koos ervoor om de meest zuidwestelijke windturbine te schrappen, omdat deze het dichtst bij het grootste aantal huishoudens stond. Daarnaast koos de provincie ervoor om de meest noordelijke turbine te schrappen. Daarmee wordt deels voldaan aan de wens van de gemeente Buren om de turbines zo ver mogelijk van de dorpskernen in het noorden (als Lienden) te plaatsen en komen de turbines boven de snelweg meer in een rechte lijn. Door het wegvallen van de zuidwestelijke turbine is er ruimte ontstaan om turbine 2 (zie bovenstaande kaart) naar het noorden te verplaatsen. Hierdoor staan de turbines verder weg van de huishoudens aan de Molenstraat. Daarbij komen de turbines onder de snelweg ook iets meer in een lijn te staan. Dat levert uiteindelijk de posities op zoals op bovenstaande kaart weergegeven.

Hoogte en type windturbine

Om wel zoveel mogelijk de RES-doelstelling te halen met zo min mogelijk turbines, is het nodig om uit te gaan van relatief hoge windturbines. Hogere windturbines leveren namelijk meer energie op. In de milieuonderzoeken is tot op heden daarom uitgegaan van turbines tot maximaal 270 meter tiphoogte (het hoogste punt als de wiek rechtop staat). Hoe hoog de turbines exact worden weten we pas op het moment dat wij de bouw van het windpark gaan aanbesteden. Dan weten we welk type turbine (met welke hoogte) door leveranciers wordt aangeboden. Voor de vergunningsaanvraag gaan we op dit moment uit van een maximale tiphoogte van 255 meter. Deze hoogte volgt uit de inschatting van beschikbare turbinetypen en beperkingen die in het gebied gelden (bijvoorbeeld afstand tot de snelweg en hoogspanningskabels). Naast deze maximale tiphoogte, geldt ook een maximale ashoogte (waar de gondel zit) van 175 meter en een maximale rotordiameter van eveneens 175 meter. Het is mogelijk dat de uiteindelijke turbine lager wordt (niet hoger).

Vervolg ontwerpproces: wegen, kabels en opstelplaatsen

Om het definitief ontwerp van het windpark te kunnen maken worden nu door onderzoeksbureau Witteveen+Bos specifieke milieuonderzoeken uitgevoerd. Dit kan leiden tot beperkte verschuivingen van turbines of andere (extra) maatregelen om milieueffecten te verminderen. Denk hierbij aan het langzamer laten draaien of tijdelijk stilzetten van de turbines. In het ontwerp houden we al rekening met het stilzetten/afschakelen van de turbines voor het terugdringen van slagschaduw, verminderen van geluid en de aanwezigheid van de Grutto.

Vervolgens wordt er op basis van de gekozen posities een ontwerp gemaakt met zogenaamde ‘kraanopstelplaatsen’, zoals nu ook naast de bestaande vier turbines te zien zijn. Dit zijn plaatsen waar een hijskraan kan staan om de windturbine op te bouwen en te onderhouden. Ook wordt in het definitief ontwerp beschreven waar wegen moeten komen om de windturbines te kunnen bereiken. Tot slot staat in het ontwerp ook het plan voor de kabels waarmee de windturbines worden aangesloten.

Vergunningsaanvraag eind maart

Naar verwachting wordt de vergunningsaanvraag, inclusief dit definitief ontwerp, eind maart ingediend. Halverwege dit jaar verwachten we dat provincie Gelderland het ontwerp-projectbesluit (de vergunning) ter inzage legt. Als hier meer duidelijkheid over is berichten we u daar uiteraard over.

Delen van input: Inloopbijeenkomsten

Bij het uitwerken van het definitief ontwerp willen we uiteraard ook weer de input van de omgeving meenemen. Daarom organiseren we eind maart twee inloopbijeenkomsten. We kiezen ervoor om dit keer te werken met inloopbijeenkomsten om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor ieders vragen en input. Denk met ons mee, door:

  • Langs te komen bij 1 van de inloopbijeenkomsten. Wij komen op korte termijn bij u terug waar en wanneer deze plaatsvinden. U kunt op deze bijeenkomsten al uw vragen stellen en persoonlijk in gesprek gaan over het windpark.
  • Het contactformulier in te vullen.
  • Een vraag te stellen in het digitaal bezoekerscentrum, dit kan ook vanaf een specifieke locatie waarbij u gelijk ook het beeld dat u ziet naar ons kunt meesturen. Dit kunt u doen door rechtsboven te klikken op: ‘Stel een vraag’.

Voor het definitief ontwerp zijn wij vooral op zoek naar specifieke input over:

  • Welke kansen zijn er nog om mee te nemen in de ontwikkeling van het windpark als het gaat over bijvoorbeeld landschappelijke inpassing (denk aan het toevoegen van groen of de vormgeving van het windpark)?
  • Waar moeten we op letten bij het intekenen van wegen en kabels richting de turbines op specifieke plekken?

Provincie Gelderland heeft al een besluit genomen over het aantal turbines, de posities en de maximale hoogte. Uiteraard kunt u alle vragen daarover stellen en bieden we daar zoveel mogelijk duidelijkheid over. Voor het definitief ontwerp gaan wij uit van het besluit zoals dat nu genomen is door de provincie, dit staat momenteel niet ter discussie.

Uiteraard zijn wij over bovenstaande onderwerpen ook in overleg met de omgevingsadviesraad en werken we toe naar een omgevingsovereenkomst waarin alle afspraken relevant voor de omgeving worden vastgelegd. Ook daarover informeren we u als er meer informatie is.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.