Nieuws

Omgevingsvergunning aangevraagd en concept projectbesluit ingediend

Vrijdag 29 maart heeft Vattenfall een omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie Gelderland voor de realisatie van Windpark Echteld Lienden. Ook is het concept Projectbesluit ingediend bij de provincie. Het projectbesluit (vroeger provinciaal inpassingsplan) is het document dat het windpark ruimtelijk mogelijk maakt. Dit is de volgende stap in de ontwikkeling van het windpark, nadat het voorkeursalternatief van het windpark eerder dit jaar door de provincie is vastgesteld.

Vergunningsaanvraag

Het gaat om meerdere omgevingsvergunning activiteiten. Onderdeel van deze aanvraag zijn de toestemmingen voor onder andere het milieuaspect, het bouwen van windturbines en overige zaken, zoals de (tijdelijke) wegen en fundaties. Daarnaast heeft Vattenfall ook een omgevingsvergunning flora en fauna activiteit aangevraagd. Daarbij worden de mogelijke gevolgen voor dieren en planten die in de omgeving leven, getoetst.

Onderdeel van de vergunningsaanvraag is het definitieve milieueffectrapport (MER). In dit rapport staan alle effecten beschreven van het windpark op de omgeving, zoals geluidseffecten, effecten op natuur en de energieopbrengst. Op basis van deze onderzoeken kunnen ook aanvullende voorwaarden worden gesteld aan het windpark, zoals het tijdelijk stilzetten van de windturbines of ze deels minder hard laten draaien.

Ontwerpbesluiten ter inzage

De aangevraagde omgevingsvergunning activiteiten worden onderdeel van het Projectbesluit, dit besluit zal de provincie moeten vaststellen. Voorafgaand aan het definitieve Projectbesluit, worden eerst ontwerpbesluiten vastgesteld. Deze ontwerpbesluiten liggen zes weken ter inzage bij de provincie Gelderland. Het is gedurende deze periode formeel mogelijk op deze besluiten te reageren door een zienswijze in te dienen. We verwachten dat de ontwerpbesluiten (Projectbesluit inclusief de omgevingsvergunning activiteiten) voor aanstaande zomer ter inzage worden gelegd.

Het vervolg

Na het behandelen en beantwoorden van eventuele zienswijzen, stelt de provincie het definitieve Projectbesluit vast inclusief de benodigde (en eventueel naar aanleiding van de zienswijze aangepaste) vergunningen. Daarna volgt mogelijk nog een beroepsprocedure bij de Raad van State en start Vattenfall met de voorbereidingen van de bouw.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.