Nieuws

Vergunning en bestemmingsplan Zonnepark Panderweg ter inzage 

In november 2022 heeft Vattenfall de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Buren voor Zonnepark Panderweg. De ontwerpvergunning ligt vanaf 25 februari samen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Lienden, Zonnepark Panderweg’ gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u de stukken inzien en formeel reageren door een zienswijze in te dienen.  

Bekijk hier de stukken 

In de periode 25 februari t/m 7 april 2023 kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. Dit betekent dat de gemeente uw mening meeweegt bij het nemen van het definitieve besluit. Een zienswijze kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal indienen. U dient deze zienswijze in bij de gemeente Buren. Zie de bekendmaking van de gemeente Buren voor meer informatie over het indienen van een zienswijze.  

Zienswijzen die tijdig worden ontvangen, worden meegewogen door het college en de gemeenteraad bij vaststellen van het definitieve bestemmingsplan en het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 31 mei a.s. over het bestemmingsplan besluiten en zal het college de omgevingsvergunning verlenen. Na vaststelling van de besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad Van State.    

Volgende stappen  
Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en aan Vattenfall de omgevingsvergunning is verleend, starten wij met de voorbereiding voor de aanbesteding van de aannemer.  
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.