Nieuws

Toelichting vergunningsaanvraag Zonnepark Panderweg-Oost

In de laatste nieuwsbrief, van augustus 2022, spraken we over de verwachte vergunningsaanvraag bij de gemeente Buren voor zonnepark Panderweg-Oost. In november vorig jaar heeft Vattenfall deze aanvraag ingediend. 

Op dit moment wordt de aanvraag vanuit de verschillende beleidsterreinen bekeken en juridisch getoetst door het bevoegd gezag. Dit is in dit geval de gemeente Buren. Eventuele aanpassingen worden door Vattenfall verwerkt in de stukken. Vervolgens wordt het dossier aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting neemt het college in de week van 13 maart 2023 het besluit de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan te publiceren.  

Na publicatie worden de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan naar verwachting in de periode van 22 maart t/m 2 mei ter inzage gelegd, zodat u ze inhoudelijk kunt raadplegen en beoordelen. De stukken vindt u op onze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze indienen 

In de periode van 22 maart t/m 2 mei 2023 heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat de gemeente uw mening meeweegt bij het nemen van het definitieve besluit. Een zienswijze kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal indienen. U dient deze zienswijze in bij de gemeente Buren. Zie de website van de gemeente Buren (Zienswijze indienen – Gemeente Buren) voor meer informatie over het indienen van een zienswijze. 

Zienswijzen die worden ontvangen, worden meegewogen door het college en de gemeenteraad bij het nemen van het definitieve besluit. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 4 juli a.s. over het bestemmingsplan besluiten en zal het college de omgevingsvergunning verlenen. Na vaststelling van de besluiten is beroep mogelijk bij één instantie, namelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad Van State.   

Volgende stappen 

Wanneer het besluit is genomen en wij de vergunning, naar verwachting in de eerste week van juli, hebben ontvangen, starten wij met de voorbereiding voor de aanbesteding van de aannemer. 
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.