Nieuws

Goedbezochte inloopavond Zonnepark Panderweg-Oost

Op woensdag 6 juli organiseerde Vattenfall samen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden een inloopavond voor geïnteresseerden in het zonnepark Panderweg Oost, onderdeel van Energiepark Echteld Lienden. Tijdens de goed bezochte avond in het gemeentehuis in Maurik werd  het ontwerp en de landschappelijke inpassing van het zonnepark gepresenteerd. 

Omwonenden en geïnteresseerden in een straal van 2,5 km van het zonnepark waren tussen 19.00 en 21.00 uur uitgenodigd in het gemeentehuis in Maurik. In de raadszaal stond het projectteam klaar om de genodigden te ontvangen, het ontwerp voor het zonnepark te delen en vragen te beantwoorden. De avond was een goed moment om te horen wat de wensen en voorkeuren zijn op het gebied van financiële participatie en communicatie. Er zijn in totaal meer dan 60 geïnteresseerden langsgekomen.  

Ontwerp voor het zonnepark 
Aan een aantal panelen in de raadszaal hingen de tekeningen van het nog te realiseren zonnepark. Het beoogde terrein bestaat uit 35 hectare, waarvan 25 hectare wordt voorzien van zonnepanelen. De ruimte om het zonnepark wordt landschappelijk ingepast door een groene zone. Hier passen we ecologisch maaibeheer toe en realiseren we brede watergangen en natuurvriendelijke oevers. 

Bekijk hier het ontwerp van het zonnepark

In gesprek met de omgeving 
De inloopavond bood ruimte voor goede en open gesprekken. André Opdam, omgevingsmanager bij Vattenfall, blikt terug: “Betrokkenen hadden veel vragen over de mogelijkheden voor participatie en kwamen met initiatieven om zelf te verduurzamen. Er was veel belangstelling voor het ontwerp, waarbij de openheid van het landschap behouden blijft.” 

We hebben aanwezigen gevraagd een reactieformulier in te vullen over hun kijk op de energietransitie, de mogelijkheden voor participatie en de voorkeuren voor communicatie. Via deze formulieren en tijdens een-op-een gesprekken zijn verschillende ideeën en wensen naar voren gekomen. Een aantal voorbeelden: 

  • Lusten en lasten eerlijk verdelen, met oog en zorg voor natuurwaarden en landschap. 
  • Begrijpelijk dat het zonnepark er komt, maar het zou beter zijn om eerst de daken vol te leggen met zonnepanelen. 
  • De omgeving wil graag ‘meedoen’, in het bijzonder door het plaatsen van zonnepanelen, maar ook door isolatie, groene daken en een warmtepomp. 
  • Sterke voorkeur voor communicatie via de nieuwsbrief per e-mail en/of een informatiebijeenkomst.  
     

Zonnepark biedt ook kansen  
Een aanwezige vindt dat de komst van het zonnepark ook kansen biedt voor de gemeente: “Je ziet wereldwijd dat we energieneutraal moeten worden, dus dit is een noodzakelijke stap. Door het zonnepark kunnen we de energietransitie versnellen en volgens mij komen er verschillende laagdrempelige opties om collectief mee te doen.” We vragen een andere geïnteresseerde wat deze van het zonnepark vindt. “Te laat, te weinig en te zuinig”, luidt het antwoord. “Het is zonde dat we zo lang gewacht hebben. De club van Rome gaf in 1972 al aan dat er grenzen zijn. Daar hebben we toen te weinig mee gedaan.” Ook rijst de vraag waarom we een zonnepark willen bouwen op weidegrond. “Er zijn nog genoeg daken beschikbaar in de regio om zonnepanelen op de leggen.” Na de exploitatie van het zonnepark, van 25 jaar, worden de gronden weer in de oorspronkelijke staat hersteld als weidegrond. Dit is de afspraak die met de grondeigenaren is gemaakt.  

Vervolg 
Met de verschillende ideeën, vragen en opmerkingen over financiële participatie en communicatie gaan Energiecoöperatie Echteld-Lienden en Vattenfall aan de slag. Komende periode werken we de participatiemogelijkheden verder uit. De energiecoöporatie zal na de zomer nog een grootschalige enquête versturen. Begin september dienen we de vergunningsaanvraag voor het zonnepark in bij de gemeente Buren. We verwachten dat de ontwerpvergunning eind 2022 ter inzage ligt. Tijdens deze periode, die zes weken duurt, kan iedereen op het plan reageren. De ontwerpen kunt u nog eens rustig terugkijken op onze website.  
 
We willen alle aanwezigen hartelijk bedanken voor de inhoudelijke gesprekken die we hebben gevoerd.  
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.