Zonnepark Panderweg-Oost

Tussen de A15 en de Panderweg in Lienden ontwikkelt Vattenfall een zonnepark. Het plangebied voor het zonnepark ligt aan de noordkant van de A15 en ten zuiden van de Zilverlandseweg. Zonnepark Panderweg-Oost heeft een omvang van 35 hectare, waarvan 25 hectare bestemd is voor zonnepanelen. De andere 10 hectare wordt landschappelijk ingericht.  

Landschappelijke inpassing

De ruimte om het zonnepark wordt landschappelijk ingepast door een groene zone. Hier passen we ecologisch maaibeheer toe, zodat gewassen waarvan de zaden al in de bodem zitten, de ruimte krijgen om te groeien. Een kruidenrijk gebied bevordert biodiversiteit. Ook leggen we brede watergangen en natuurvriendelijke oevers aan. 

Meedelen in de opbrengst

Vattenfall vindt het belangrijk dat je als inwoner van de gemeente Buren voordeel hebt van het zonnepark. Wij geloven in duurzame relaties en we willen een goede buur zijn. Zo kunnen we samen fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk maken. 

Tijdens informatieavonden en gesprekken met de omgeving kijken we waar de gemeenschap behoefte aan heeft. Voorbeelden van lokale voordelen uit vergelijkbare projecten zijn:

  • Lokaal eigenaarschap verkennen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden;
  • Mee-investeren via een obligatieregeling;
  • Zelf verduurzamen van eigen woning of gebouw;
  • Korting op producten en diensten: zelf verduurzamen;
  • Bijdragen aan het omgevingsfonds van gemeente Buren.

Energiecoöperatie Echteld-Lienden heeft een enquête uitgevoerd om te pijlen waar behoefte aan is onder omwonenden om mee te profiteren. Lees de uitslag op de website van de Energiecoöperatie.

Kerncijfers  

– 25 hectare zonnepanelen
– 1,5 meter hoog
– 31 MWp verwacht vermogen
– energieproductie komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 10.500 Nederlandse huishoudens


Planning

De groei van duurzame energiebronnen vormt een belangrijk onderdeel van onze ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid voor een zonnepark en windpark langs de A15. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning voor de ontwikkeling van het zonnepark.

Voortraject: aanwijzen zoekgebieden en aankondiging – 2021 en 2022

In het najaar van 2021 kondigde Vattenfall aan om in samenspraak met de omgeving te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een zonnepark. Dit initiatief is aangemeld bij de gemeente Buren. 

Er zijn zoekgebieden voor zonne-energie bepaald in de Regionale Energiestrategie Fruitdelta Rivierenland en in het beleid van de gemeente Buren. Vattenfall heeft op het aangewezen gebied samen met de landeigenaren een voorstel gedaan aan gemeente en de omgeving over het initiatief geïnformeerd. 

Verkennen mogelijkheden en opstellen plan – 2022

Samen met stakeholders hebben we de ontwerpuitgangspunten voor de ontwikkeling van een zonnepark en landschappelijke inpassing onderzocht. We hebben gesprekken gevoerd met directe omwonenden, agrariërs, landschapsorganisaties en het waterschap. Vervolgens is het participatieplan opgesteld dat door gemeente Buren wordt vastgesteld. 

Bekijk de ontwerpen voor het zonnepark hier

Ruimtelijke procedure en aanvragen vergunningen – sep. 2022 t/m feb. 2023

In het vierde kwartaal van 2022 dienen we de vergunningsaanvraag voor het zonnepark in bij de gemeente Buren. Twee maanden later ligt de omgevingsvergunning ter inzage. Tijdens deze periode, die zes weken duurt, kunt u eventueel een zienswijze indienen. 

Subsidieaanvraag en aanbesteding – 2023

Als de gemeente de vergunning heeft verleend, zullen we waarschijnlijk in september 2023 een subsidieaanvraag indienen. Het gaat om een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). Uiterlijk in januari 2024 vernemen we of de subsidie toegekend wordt. Bijna alle Nederlandse zonneparken ontvangen subsidie. Waarom is die subsidie nodig? En hoe werkt dat precies? In onderstaande video leggen we het uit. Als de subsidie verleend is, beginnen we met de aanbesteding voor de bouw van het zonnepark. Voor die tijd stemmen we routes van het bouwverkeer af met de gemeente en direct omwonenden. 

Bouw en oplevering zonnepark – 2024-2025

In augustus 2024 start de bouw van Zonnepark Panderweg-Oost. Het gebied wordt daarvoor eerst bouwrijp gemaakt. We leggen de benodigde kabels en leidingen in de grond om de opgewekte energie te transporteren. Daarna plaatsen we de installaties en de zonnepanelen. Naar verwachting duurt dit een halfjaar. In februari 2025 leveren de zonnepanelen de eerste groene stroom. Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.