Proces

De groei van duurzame energiebronnen vormt een belangrijk onderdeel van onze ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid voor een windpark en zonnepark langs de A15.

We willen u zo vroeg mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van het energiepark. Dat betekent ook dat de planning nog niet vast staat. Op deze pagina meer informatie over het verwachte proces.

Voortraject: aanwijzen zoekgebieden en aankondiging – 2021 en 2022

In het najaar van 2021 kondigde Vattenfall aan om in samenspraak met de omgeving te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een windpark en een zonnepark langs de A15. Dit najaar hebben omwonenden een brief ontvangen over de plannen. Het initiatief is aangemeld bij de gemeente Buren, Neder-Betuwe en de provincie Gelderland.

Aan de ontwikkeling van een energiepark gaat een heel proces vooraf. Zo zijn er eerst zoekgebieden voor windenergie en zonne-energie bepaald in de Regionale Energiestrategie Fruitdelta Rivierenland en in het beleid van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Vattenfall gaat vervolgens binnen deze zoekgebieden samen met de omgeving op zoek naar de meest geschikte locaties voor windturbines en zonnepanelen.

Verkennen mogelijkheden en opstellen plan – 2022

Samen met de omgeving willen we de mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van een zonnepark en windpark. Vattenfall wil de dialoog met de omgeving en inspraakmogelijkheden van deze twee trajecten waar mogelijk combineren. We voeren gesprekken met direct omwonenden en vragen of ze geïnteresseerd zijn deel te nemen aan een participatieplatform.

Voor de windontwikkeling van Energiepark Echteld Lienden zetten we een participatieplatform op. Het participatieplatform is een periodieke bijeenkomst waar omwonenden en andere partijen actief kunnen meedenken en op de hoogte worden gehouden. Zodra duidelijk is wanneer de ruimtelijke procedure start en welke overheid daarbij het bevoegd gezag is, wordt het participatieplatform opgericht en opgestart. Naar verwachting organiseren begin 2022 de eerste bijeenkomst.

Samen met direct omwonenden en Energiecoöperatie Echteld-Lienden worden afspraken gemaakt over hoe omwonenden kunnen meeprofiteren.

Ruimtelijke procedure en aanvragen vergunningen – 2022

Er gelden aparte procedures voor zonneparken en windparken. Het is nog niet duidelijk welke procedures gevolgd gaan worden. Hierover volgt later meer informatie.

Inkoop en realisatie (nader te bezien)

Nadat de ruimtelijke procedure is afgerond en de vergunningen zijn verleend, starten we met de aanbesteding. Na aanbesteding en het verstrijken van de eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State, kunnen we starten met de voorbereidingen voor de bouw. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit aan de orde is.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.