Planning Zonnepark Panderweg-Oost

De groei van duurzame energiebronnen vormt een belangrijk onderdeel van onze ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid voor een zonnepark en windpark langs de A15. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning voor de ontwikkeling van het zonnepark.

Voortraject: aanwijzen zoekgebieden en aankondiging – 2021 en 2022

In het najaar van 2021 kondigde Vattenfall aan om in samenspraak met de omgeving te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een zonnepark. Dit initiatief is aangemeld bij de gemeente Buren. 

Er zijn zoekgebieden voor zonne-energie bepaald in de Regionale Energiestrategie Fruitdelta Rivierenland en in het beleid van de gemeente Buren. Vattenfall heeft op het aangewezen gebied samen met de landeigenaren een voorstel gedaan aan gemeente en de omgeving over het initiatief geïnformeerd. 

Verkennen mogelijkheden en opstellen plan – 2022

Samen met stakeholders hebben we de ontwerpuitgangspunten voor de ontwikkeling van een zonnepark en landschappelijke inpassing onderzocht. We hebben gesprekken gevoerd met directe omwonenden, agrariërs, landschapsorganisaties en het waterschap. Vervolgens is het participatieplan opgesteld dat door gemeente Buren wordt vastgesteld. 

Bekijk de ontwerpen voor het zonnepark van juli 2022 hier

Ruimtelijke procedure en aanvragen vergunningen – sep. 2022 t/m feb. 2023

In het vierde kwartaal van 2022 dienen we de vergunningsaanvraag voor het zonnepark in bij de gemeente Buren. Twee maanden later ligt de omgevingsvergunning ter inzage. Tijdens deze periode, die zes weken duurt, kunt u eventueel een zienswijze indienen. 

Bekijk de ontwerpen voor het zonnepark van november 2022 hier: deel 1 en deel 2.
Wat is er anders in dit ontwerp?
Op 6 juli 2022 heeft Vattenfall in het gemeentehuis in Maurik het definitief ontwerp gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben de boeren van aangrenzende gronden het projectteam uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek ging over de natuurvriendelijke oevers, waarbij hun aandachtspunt de toepassing van riet was. Dit riet trekt diverse soorten ganzen aan om te broeden in het gebied. Ganzen veroorzaken schade aan graslanden en verhogen het risico op ziekten voor melkvee door hun uitwerpselen. Daarnaast kunnen ganzen verspreider zijn van de gevreesde vogelgriep. In het gebied zijn al verschillende plaatsen die de komst van ganzen bevorderen. Nog een extra locatie door de komst van het zonnepark met toepassing van riet was voor hen onwenselijk.

Het team van Vattenfall ontving goede onderbouwing vanuit de boeren en is in dialoog gegaan met gemeente en natuurorganisaties. Het ontwerp is immers tot stand gekomen met verschillende organisaties.

Ook heeft Vattenfall een ecologische notitie laten opstellen door een ecologisch bureau. In het nieuwe ontwerp zijn de natuurvriendelijke oevers gebleven. Zij kenmerken zich door een variëteit aan planten.

Wij zijn content dat we hebben kunnen samenwerken met de boeren in het gebied. Het aandachtspunt is nu meer gericht op een inrichting van de ruimtelijke inpassing om de aantrekking van weidevogels in het gebied te bevorderen.  

Wijziging ontwerptekeningen – april 2023

In april 2023 zijn de ontwerptekeningen deels opnieuw aangepast. Dit komt, doordat in de vroege ontwikkelingsfasen beperkte gegevens beschikbaar zijn over de locatie van het te realiseren zonnepark. Naarmate dit project vorderde, zijn er verschillende studies uitgevoerd met betrekking tot het land, de bodem, de natuurwaarde, enzovoort. De uitkomsten wijzen onder meer uit dat deze locatie de mogelijkheid biedt om het park efficiënter in te richten met meer panelen dan voorheen gedacht. Zo kan er een hogere opbrengst behaald worden, wat ook direct een positief effect heeft op de bijdrage aan het omgevingsfonds. Het vermogen wijzigt hiermee van 33 MWp naar 38 MWp. Deze wijziging zorgt voor een aanpassing in de vergunning, maar heeft geen consequenties voor de planning.

Bekijk de meest recente ontwerptekening hier.

Bekijk het landschappelijk inpassingsplan hier.

Subsidieaanvraag en aanbesteding – 2023
Als de gemeente de vergunning heeft verleend, zullen we in juni 2023 een subsidieaanvraag indienen. Het gaat om een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). In het najaar 2023 vernemen we of de subsidie toegekend wordt. Bijna alle Nederlandse zonneparken ontvangen subsidie. Waarom is die subsidie nodig? En hoe werkt dat precies? In deze video leggen we het uit. Als de subsidie verleend is, beginnen we met de aanbesteding voor de bouw van het zonnepark. Voor die tijd stemmen we routes van het bouwverkeer af met de gemeente en direct omwonenden. 

Bouw en oplevering zonnepark – 2024

Begin 2024 start de bouw van Zonnepark Panderweg-Oost. Het gebied wordt daarvoor eerst bouwrijp gemaakt. We leggen de benodigde kabels en leidingen in de grond om de opgewekte energie te transporteren. Daarna plaatsen we de installaties en de zonnepanelen. Naar verwachting duurt dit een halfjaar. Tweede helft van 2024 leveren de zonnepanelen de eerste groene stroom. Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.